Thành lập 06 tiểu ban, tổ công tác phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX

21/04/2017 - 06:54:32 229

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND thành lập các tiểu ban, tổ công tác phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017.

Theo quyết định, Thành lập 06 tiểu ban, tổ công tác phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) Thủ đô lần thư IX năm 2017: Tiểu ban khai mạc, bế mạc; Tiểu ban chuyên môn; Tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết; Tiểu ban tài chính cơ sở vật chất và hậu cần; Tiểu ban thanh tra và thi đua khen thưởng, kỷ luật; Tiểu ban an ninh, giao thông và y tế.

Trưởng tiểu ban chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức về kết quả hoạt động của tiểu ban theo lĩnh vực được phân công và các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các thành viên trong tiểu ban và các đơn vị liên quan; Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo lĩnh vực được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giao.

Nhiệm vụ của từng tiểu ban do Trưởng tiểu ban phân công. Thành viên trong các tiểu ban và tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ theo quy định.

Kinh phí hoạt động của các tiểu ban và tổ công tác được bố trí trong dự toán kinh phí Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX năm 2017 được UBND Thành phố phê duyệt. Các tiểu ban và tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Văn Quyết (Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội)