Hà Đông: Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng và Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao

21/04/2017 - 06:53:08 238

HNP - Sáng 1/3, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng và Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Hà Đông. 


Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc và các phó giám đốc của 2 đơn vị mới thành lập

Việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Hà Đông được thực hiện theo Quyết định số 6966/QĐ-UBND Ngày 19/12/2016 UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao Hà Đông có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cấp phường. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận.
  
Ngày 22/12/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 7052/QĐ-UBND về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông trên cơ sở sáp nhập Ban QLDA đầu tư xây dựng, Ban QLDA Khu đô thị Mỗ Lao và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quận Hà Đông.Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 17 của Thông tư số 16 ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; các quy định liên quan về bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển cụm công nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông là 2 tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của sở, ban, ngành thành phố có liên quan. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao Hà Đông có 1 Giám đốc, không quá 3 Phó giám đốc và 4 tổ chuyên môn nghiệp vụ; Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông có 1 Giám đốc, không quá 2 Phó giám đốc và 4 phòng chuyên môn.
 
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng yêu cầu lãnh đạo 2 đơn vị căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, năng lực của từng viên chức, người lao động sớm thực hiện việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của đơn vị; khẩn trương xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị; phấn đấu trong thời gian sớm nhất đưa 2 đơn vị đi vào hoạt động có hiệu quả, hoà nhập với các phòng, ban, đơn vị trong toàn quận.

Quang Phú (Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội)