Đặt hàng lựa chọn chuyên gia trong nước và nước ngoài huấn luyện các đội tuyển thể thao Hà Nội năm 2017

21/04/2017 - 06:51:30 199

HNP - Ngày 20/2, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản ký quyết định số 1206/QĐ-UBND phê duyệt phương thức đặt hàng lựa chọn chuyên gia trong nước và nước ngoài huấn luyện các đội tuyển thể thao Hà Nội năm 2017.

Cụ thể, UBND TP quyết định cho phép đặt hàng lựa chọn chuyên gia trong nước và nước ngoài huấn luyện các đội tuyển thể thao Hà Nội trong năm 2017, tổng kinh phí dự kiến 12,868 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí nghiệp vụ sự nghiệp thể dục thể thao đã giao Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện.

UBND TP giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thực hiện đặt hàng theo các quy định tại quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đặt hàng trên cơ sở số lượng chuyên gia huấn luyện được UBND TP phê duyệt và các mức chi thuê chuyên gia quy định tại Quyết định 6221/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND TP.

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về quản lý, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị đặt hàng theo khối lượng, chất lượng công việc đặt hàng theo các hợp đồng ký kết với các đơn vị. Tổng hợp quyết toán kinh phí nêu trên trong tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

Văn Chiến (Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội)